REGULAMIN

 

Regulamin Serwisu ZALICZAMY.pl
(obowiązuje od 09-06-2015)

 

§ 1.  Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis – zorganizowana platforma edukacyjna podłączona do sieci Internet i dostępna pod adresem www.zaliczamy.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zawartych w niej treści edukacyjnych oraz realizację operacji handlowych.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 4. KonsumentKlient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Użytkownik – Klient lub Konsument
 6. Właściciel, Sprzedający, Usługodawca, Administrator: podmiot gospodarczy występujący pod firmą WOMAT – Jerzy Wołk, z siedzibą pod adresem: 63-600 KĘPNO, ul. Wiosenna 7, figurujący w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6190006321, REGON: 003350858. Kontakt: womat@womat.pl  tel. 500-080508
 7. Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu
 8. Login – Nazwa Użytkownika w postaci adresu e-mail
 9. Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów serwisu, po sprawdzeniu tożsamości Użytkownika
 10. Sklep – strona w Serwisie za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć Zamówienie.
 11. Usługa – dostęp do treści edukacyjnych prezentowanych w Serwisie
 12. Towar – treść edukacyjna prezentowana w Serwisie, dostępna dla Użytkownika po opłaceniu Usługi.
 13. Czas dostępu – czas dostępu do oglądania filmów, możliwy do zakupienia przez zalogowanego Użytkownika
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem Serwisu.

§ 2.  Oferta Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z filmów edukacyjnych oraz nieodpłatne korzystanie z fragmentów tych filmów. Wszystkie filmy są dostępne wyłącznie online, w odtwarzaczu wideo na stronie serwisu. Użytkownik nie ma możliwości pobierania filmów ani zakupu ich na nośniku materialnym.
 2. Serwis oferuje innowacyjne rozliczanie zakupionego czasu dostępu do filmów. Polega ono na tym, że upływ dostępnego czasu jest rejestrowany ("zużywany") tylko wtedy, gdy film jest odtwarzany lub przesuwany – bez względu na to czy strona z odtwarzanym filmem jest aktywna (widoczna) czy nie. W chwili zatrzymania odtwarzania, wylogowania się lub zamknięcia karty z serwisem, "zużywanie" czasu dostępu jest zatrzymane. W ramach posiadanego czasu dostępu Użytkownik może dowolną ilość razy wznawiać i przerywać oglądanie filmu.
  Czas dostępu jest rozliczany z dokładnością do 1 sekundy. Licznik czasu dostępu jest wyświetlany na każdej stronie Serwisu.

§ 3.  Regulamin

 1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu oraz warunki sprzedaży i korzystania z dostępnych w nim materiałów edukacyjnych.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez Administratora, bez podawania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o dacie opublikowania. Data opublikowania regulaminu jest jednocześnie datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie może zostać poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Jeśli Użytkownik zarejestrowany przed datą wprowadzenia zmian w regulaminie, nie akceptuje postanowień zmienionego regulaminu,  ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, może żądać usunięcia swojego konta. W takim przypadku Użytkownik powinien swoje żądanie wyrazić w korespondencji e-mail skierowanej do Administratora poprzez formularz kontaktowy w Serwisie
 6. Zamówienia złożone przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 7. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 8. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

§ 4.  Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest podmiot gospodarczy określony w §1 (Definicje).
 2. Administrator ma prawo do zmiany ceny usługi oraz do zmiany sposobu działania Serwisu, w tym do zmiany sposobu ekspozycji treści edukacyjnych, do ich dodawania i wycofywania, do przeprowadzania promocji i ich kończenia, a także do informowania lub nieinformowania o tym Użytkowników. Zmiany te mogą być dokonywane w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania

§ 5.  Rejestracja i logowanie

 1. Każdy Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie. Zarejestrowanie się jest niezbędne aby Użytkownik mógł się zalogować.
 2. Aby zarejestrować się w serwisie, należy kliknąć polecenie "Zarejestruj mnie". Po przejściu na stronę rejestracji należy podać wymagane dane, zatwierdzić je, a następnie postępować zgodnie z przekazywanymi poleceniami.
 3. Hasło Użytkownika podane podczas rejestracji nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik  ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Po zarejestrowaniu się, Użytkownik może zmodyfikować swoje dane na stronie profilu (polecenie "Edytuj mój profil"). Zaleca się aby Użytkownik zdefiniował nazwę (pole "Pseudonim") pod jaką będzie widoczny w komentarzach redagowanych przez niego w serwisie. Jeśli Użytkownik nie dokona takiej zmiany, wówczas redagowane przez niego komentarze będą po opublikowaniu opatrzone jawnym adresem e-mail, podanym podczas rejestracji. W takiej sytuacji Administrator, w celu dodatkowej ochrony danych osobowych Użytkownika, może w nazwie autora komentarza skrócić brzmienie adresu e-mail do jego prefiksu, czyli do tej części adresu, która występuje przed znakiem "@". Upublicznienie swoich danych osobowych przez Użytkownika odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 6. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w serwisie. Zalogowanie się jest niezbędne aby Użytkownik mógł dokonywać zakupu czasu dostępu i korzystać z usług
 7. Aby zalogować się w Serwisie, należy kliknąć polecenie "Zaloguj mnie". Po przejściu na stronę logowania należy podać wymagane dane i zatwierdzić je.

§ 6.  Korzystanie z serwisu

 1. Usługi oferowane w Serwisie są płatne.
 2. Z serwisu może korzystać wyłącznie Użytkownik.
 3. Bezpłatne zasoby serwisu są dostępne dla każdego Użytkownika, a odpłatne tylko dla zalogowanego Użytkownika.
 4. Użytkownik niezalogowany może przeglądać zawartość serwisu oraz odtwarzać fragmenty wszystkich dostępnych filmów.
 5. Użytkownik zalogowany może przeglądać zawartość serwisu oraz odtwarzać fragmenty wszystkich dostępnych filmów, a po zakupieniu czasu dostępu może odtwarzać pełne wersje tych filmów.
 6. Zalogowany Użytkownik może publikować komentarze dotyczące materiałów edukacyjnych prezentowanych w Serwisie. Komentarze powinny być merytoryczne i nie mogą zawierać treści zabronionych przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Komentarze Użytkownika przed opublikowaniem wymagają zatwierdzenia przez Adminstratora.

§ 7.  Zakup usługi

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (z VAT) podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez Serwis.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (24/7), przez cały rok
 4. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć polecenie "CHCĘ KUPIĆ CZAS DOSTĘPU DO FILMÓW". Nastąpi wówczas wyświetlenie strony "Zamówienie" gdzie należy zdefiniować ilość kupowanych jednostek czasu dostępu i ewentualnie wpisać kod bonusowy (jeśli jest Użytkownikowi znany) i/lub adres e-mail Użytkownika rekomendującego (opcja dostępna tylko przy pierwszym zakupie w Serwisie). Zatwierdzenie wpisanych danych poprzez kliknięcie klawisza KUPUJĘ spowoduje wyświetlenie strony z dostępnymi kanałami płatności. Płatność jest realizowana poprzez zintegrowany ze Sklepem serwis TRANSFERUJ.pl (www.transferuj.pl) , gdzie dostępne są następujące metody płatności:
  –  błyskawiczny przelew e-mail (PayPal) – płatności całą dobę (24/7)
  –  błyskawiczny przelew bankowy – płatności całą dobę (24/7) lub w godzinach określonych przez wybrany bank
 5. Po zaakceptowaniu płatności przez TRANSFERUJ.pl, do Użytkownika zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. Od tej chwili Użytkownik będzie dysponował zakupionym czasem dostępu, a zamówienie Użytkownika zostanie uznane za wykonane przez Serwis.
 6. Użytkownik  może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT do zakupionego Towaru. W takim przypadku Użytkownik  powinien powiadomić o tym Usługodawcę wysyłając odpowiednie oświadczenie poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, wraz z numerem transakcji, którego ma dotyczyć faktura VAT (numer transakcji jest automatycznie przesyłany do Użytkownika  mailem po zrealizowaniu zakupu) oraz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Ze względu na specyfikę Towaru (produkt występujący wyłącznie w postaci cyfrowej), Usługodawca, zgodnie z przepisami, nie wystawia paragonów fiskalnych.
 8. Faktura VAT zostanie przesłana Użytkownikowi  na jego adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 8.  Rekomendacje i czas dostępu gratis

 1. Składając zamówienie po raz pierwszy, Użytkownik może otrzymać dodatkowo 30 minut czasu dostępu za darmo, jeśli Serwis został mu zarekomendowany przez innego Użytkownika. Warunkiem otrzymania czasu dostępu za darmo jest wpisanie adresu e-mail Użytkownika rekomendującego, w odpowiednim miejscu na stronie zamówienia oraz pozytywne zweryfikowanie tych danych przez Serwis. Przyznany dodatkowy czas zostanie automatycznie dodany Użytkownikowi przy jego najbliższym kolejnym zakupie.
 2. Każdy zarejestrowany Użytkownik może rekomendować Serwis innemu Użytkownikowi, który jeszcze nie jest zarejestrowany w Serwisie. Jeśli Użytkownik, któremu Serwis zostanie zarekomendowany, podczas pierwszego zakupu poda adres e-mail Użytkownika rekomendującego, wówczas Użytkownikowi rekomendującemu zostanie przyznany bonus w postaci 30 minut dostępu za darmo. Posiadane bonusy zostaną automatycznie rozliczone (dodane)  Użytkownikowi rekomendującemu, po jednym do każdej zakupionej później przez niego jednostki czasu (60 minut).

§ 9.  Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności aby zapewnić sprawne działanie Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu, brak dostępu lub utrudniony dostęp Użytkownika do Serwisu w sytuacji, gdy Usługodawca nie ma wpływu na przyczynę takiego stanu rzeczy.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innych przyczyn (w tym losowych), na które Administrator nie miał wpływu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik, który korzysta z Usługi, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce lub brak wyników w nauce oraz za wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

§ 10.  Użytkownik

 1. Z chwilą zarejestrowania się, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: Dz.U. Nr 144)
 2. Z chwilą zarejestrowania się, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Z chwilą zarejestrowania się, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 4. Z chwilą zarejestrowania się, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (podstawa prawna: Dz. U. nr 133, poz. 883).
 5. Składając zamówienie, Użytkownik  tym samym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Użytkownik  ma prawo wglądu do swoich danych, może je poprawiać oraz żądać ich usunięcia.
 6. Z chwilą zarejestrowania się, Użytkownik  wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur VAT oraz innych dokumentów fiskalnych w formie elektronicznej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) na jego adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych przez Użytkownika odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu, w jego aktualnej wersji. Użytkownik oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie go, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Użytkownik, który nie zgadza się z powyższym zobowiązaniem lub oświadczeniem, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.
 9. W przypadku naruszenia regulaminu, Serwis może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, czasowo lub na stałe. W takiej sytuacji Użytkownik nie może rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu.

§ 11.  Ochrona praw

 1. Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług przez serwis, a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom biorącym udział w procesie dostawy zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Wszelkie Towary udostępniane w Serwisie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (podstawa prawna: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Sprzedający jest autorem wszystkich Towarów oferowanych w Serwisie i posiada do nich wszelkie prawa. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści (w tym filmów) dostępnych w Serwisie, zarówno w całości jak i w części.

§ 12.  Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy składać kontaktując się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji (kiedy wystąpił, na czym polegał) oraz specyfikację techniczną urządzenia końcowego używanego w czasie zaobserwowania problemu. Pożądane jest również podanie kontaktu telefonicznego do Użytkownika w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

§ 13.  Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlega świadczenie usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących dostępu do treści cyfrowych w postaci nagrań audialnych i wizualnych.
 3. Konsument akceptując niniejszy Regulamin, jednocześnie oświadcza, iż został poinformowany o (przewidzianym w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest uprawniony po wykonaniu Usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy.

 

Data opublikowania regulaminu:  09-06-2015 r.

 

 

Copyright © 2015   WOMAT   |   Wszelkie prawa zastrzeżone